mapa

Metadata

 • 914-333-1376


 • Seznam mapových aplikací ArcGIS Server

  Odbor školství, mládeže a sportu

 • Cestou pøírodovìdných a technických oborù napøíè Støedoèeským krajem
 • Odbor životního prostøedí a zemìdìlství

  (podrobný popis aplikací a dat najdete 619-230-9562

 • (732) 489-2968
 • Ochrana ovzduší
 • Integrovaná prevence a prevence závažných havárií
 • Staré ekologické zátìže
 • Plán rozvoje vodovodù a kanalizací
 • Odbor dopravy

 • Zonace Støedoèeské Integrované Dopravy (SID)
 • (405) 304-3993
 • Odbor kultury

 • 501-693-6851
 • Muzea, skanzeny, památníky a další objekty PO kraje.

  Odbor regionálního rozvoje

 • Body zájmu Støedoèeského kraje
 • Mapy zajímavých objektù (hradù, zámkù, ale i pošt, divadel, koupališ a dalších POI (Points Of Interests). Zpracováno nad daty fy CEDA, a.s.

 • Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Støedoèeského kraje - aktualizace 2012
 • (805) 500-2947
 • Odbor vnitøních vìcí

 • 6474689488

 • Správní èlenìní Støedoèeského kraje
 • Mapová služba s domovními èísly, ulicemi, adresáøem obcí, kontakty na starosty a jinými užiteènostmi.

  Seznam mapových aplikací WebMap

  Odbor životního prostøedí a zemìdìlství:

 • Povodòový plán Støedoèeského kraje
 • Odbor regionálního rozvoje

 • 6152567527

 • Územní plány obcí
  Upozoròujeme návštìvníky, že data této aplikace byla èasteènì nahrazena Portálem ÚAP (viz odkaz o jeden øádek výše).


  Bezplatné poskytnutí digitálních dat pro obce Støedoèeského kraje

  Pøipravujeme novou licenci pro roky 2016-2019
 • Pro správné zobrazení mapových aplikací ArcGIS je nezbytné povolit používání Adobe Flash Player pluginu ve Vašem prohlížeèi.
 • Pro správné zobrazení mapových aplikací WebMap je nezbytné povolit používání Java apletu ve Vašem prohlížeèi. Není-li možné mapy i pøesto spustit, oveøte nejprve, zda máte správnì nastaveno Java prostøedí ve svém prohlížeèi.