(724) 826-4850
8652893624
4068231998
(480) 753-6518
(504) 808-5783
platformless
glyptographic
  • Atrakcyjne no¶niki reklamowe w kurortach!
    Pakiety 2016/2017
  • Wielki format w powiatach!
(336) 927-8708    6056598364
 

Pakiet powiatowy to jednorodna ogólnopolska sieæ billboardów zlokalizowanych w ma³ych i ¶rednich miastach. Obejmuje ona wszystkie polskie powiaty licz±ce do 100 000 mieszkañców i inne miasta nie posiadaj±ce praw powiatu.


Pakiet letni w naszej ofercie znajduje siê od 1994 roku. Budowê systemu no¶ników rozpoczêli¶my od monta¿u billboardów nad morzem, aby w obecnej chwili dysponowaæ dwu-formatow± sieci± obecn± na ca³ym wybrze¿u, Mazurach i w górach.

5618764654

Pakiet zimowy to obecnie trzy-systemowa oferta no¶ników zlokalizowanych we wszystkich kurortach zimowych. Sieæ billboardów i kasetonów miejskich istnieje od sezonu 1999/2000. W kolejnych latach stworzyli¶my sieæ no¶ników skierowanych do ludzi czynnie spêdzaj±cych urlop zimowy – kaseton narciarski.


 

Jeste¶my specjalistami. Oferujemy jedyne w swoim rodzaju produkty outdoorowe. Niektórzy twierdz±, ¿e s± to produkty niszowe i po czê¶ci jest to prawda. Poruszamy sie po drogach ukierunkowanych ofert i do¶æ w±skiej specjalizacji. Z drugiej strony, czy przyk³adowo ogólnopolska sieæ billboardów, którymi dysponujemy w powiatach, docieraj±ca niemal do 60% mieszkanców Polski jest nisz±? Jeste¶my obecni w ca³ej Polsce we wszystkich miastach powiatowych i wszystkich kurortach wypoczynkowych.

205-614-9040

Billboard to tablica formatu 252x119 cm. Pomys³ na utworzenie sieci no¶ników mniejszego formatu w Polsce zosta³ zapo¿yczony z rozwiniêtych rynków reklamy zewnêtrznej we Francji i Szwajcarii. Te bardzo popularne tablice, bêd±ce redukcj± klasycznego billboardu w³a¶nie ze wzglêdu na mniejsze gabaryty doskonale wpasowuj± siê w krajobraz ma³ych i ¶rednich miast.

203-824-7312
Reklamy wielkoformatowe to spektakularne no¶niki, które doskonale uzupe³niaj± podstawow± ofertê powiatow± oraz sezonow± Mini Media i przeznaczone s± g³ównie dla reklamodawców poszukuj±cych jako¶ci dla prezentacji oferty z segmentu Preminum w lokalnych centrach  handlowo-administracyjnych.
(425) 977-8493
(603) 791-5459

Kaseton miejski dostêpny jest zarówno w pakietach letnich w najwiêkszych kurortach wypoczynkowych na wybrze¿u Mazurach oraz górach jak równie¿ w ofercie zimowej w najwiêkszych centrach wypoczynku i sportów zimowych.

814-679-2738

Kaseton narciarski to jednostronna, estetyczna, aluminiowa konstrukcja, przystosowana do ekspozycji plakatu formatu 70x100cm. Najwiêksza zalet± kasetonów narciarskich jest ich lokalizacja S± to no¶niki usytuowane na podporach oraz s³upach o¶wietleniowych infrastruktury wyci±gów narciarskich.

2604715981
Publiprox 60x80 cm - to unikalne po³±czenie reklamy ATL i BTL w punktach handlowych zaspokajaj±cych codzienne potrzeby konsumentów.
(605) 397-7430